ลำดับ สุภาษิตเกี่ยวกับความกตัญญู
1
โย จ ปุตฺตานมสฺสโว โย จะปุตฺตานะมัดสะโว
บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา เป็นบุตรที่ประเสริฐ (พุทธสุภาษิต ช่อง 7)
2
สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก สุขา มัดเตยยะตา โลเก
ปฏิบัติดีต่อบิดามารดา เป็นความสุขในโลก (พุทธสุภาษิต ช่อง 7)
3
พฺรหมาติ มาตาปิตโร พรหมาติ มาตาปิตะโร
มารดาบิดา เป็นพระพรหมของบุตร (พุทธสุภาษิต ช่อง 7)
4
ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร ปุพฺพาจะริยาติ วุตฺจะเร
มารดา ชื่อเป็นครูคนแรกของบุตร (พุทธสุภาษิต ช่อง 7)
5
กตญฺญุโน หิ สปฺปุริสา กตเวทิโน
คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที
(วินัย 4/92)
6
สปฺปุริสภูมิ ยทิทํ กตญฺตา กตเวทิตา
การรู้คุณและตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เอกนิบาต 20/70)
7
ยสฺมึ กตญฺญุตา นตฺถิ นิรตฺถา นิรตฺถา ตสฺส เสวนา
ความกตัญญูไม่มีในคนใด การคบกับคนนั้นก็ไร้ประโยชน์
(ชวสกุณชาดก 27/130)
8
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร
บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
9
ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
บิดามารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร
10
อาหุเนยฺยา จ ปุตตานํ
บิดามารดาเป็นที่นับถือของบุตร
11
มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร
มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน
12
โย จ ปุตฺตานมสฺสโว
บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบุตรประเสริฐ
(นำมาจากเว็บธรรมจักร 9-12 จากพุทธศาสนสุภาษิต เสฐียรพงษ์ วรรณปก รวบรวมและเรียบเรียง)

 

วันสำคัญทางศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันพระ

เว็บ/วัดที่น่าสนใจ
วัดท่าไทร
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
วัดธรรมรังษี
วัดราชคฤห์
วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี
วัดยางสุทธาราม
วัดสวนโมกข์พลาราม
วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เว็บการศึกษา/ความรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
โลกใบใหม่ของวัยเรียน
เว็ปเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
กองทุนให้กู้ยืม
7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
Web เพื่อศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ซีเอ็ด
การศึกษา Education ปฎิทินประจำวัน:  
 

Copyright (C) 2005 by
วัดพระพรหม
Best viewer on 1024 x 768 screen Display Web design by tung information