Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

อนุบาล


 
นางเยาวภา  สารเทพ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มบูรณาการ
  นางธนัชพร  โอวรารินท์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

 
นางสุนทรี  เจษฎาเมธานนท์
ครู คศ.2


นางสาวจันทิรา  คุ้มไทย
ครู คศ. 2


นางสาวจันทิรา  บัวเพชร
ครู คศ.2

 
นางสุธามาศ  เพชรแก้ว
ครู คศ.
2  


นางพรรณวดี  ใจห้าว
ครู คศ. 2

 


นางสาวพิณทิพย์  วุฒิ
ครูผู้ช่วย

 
นางสาวรัชฎา  ถนอมแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม


 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :