Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

 

 


ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔


   


โรงเรียนเทศบาล ๕  สืบสานประเพณีไทย
โครงการ " หลอมเทียน หลอมใจ ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา"  วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

โรงเรียนเทศบาล ๕  โดยนางวนิดา  รุ่งแดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและครู ได้จัดบรรพชา-อุปสมบทสามเณร จำนวน 125 รูป เพื่อเทิดพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และวันครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ และทำการบรรพชา-อุปสมบท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557  ณ วัดอาตามหลวงพัฒนาราม  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  สามเณรทั้ง 125 รูป จะรับบิณฑบาตที่โรงเรียนเทศบาล ๕ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และลาสิกขาบท  ในวันที่   20 พฤษภาคม 2557  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ และโยมอุปถัมภ์ ร่วมบุญกุศลกันเนืองแน่น

 


 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 
        เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไพราราชธรรม  นักเรียนชั้น ป.5/3 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันกีฬาสแต็คโลก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี "The Word Sport Stacking" โดยเดินทางและเข้าแข่งขันวันที่ 23 เมษายน 2557 - 29 เมษายน 2557  ครูผู้ควบคุมคือ นายสุรพล  พัธุ์ทอง  ครูชำนาญการพิเศษ


 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการพัฒนาการเรียนด้วยการปฏิบัติโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์  2557

 
 
โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2556 "โครงการสานฝันปันน้ำใจ" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

 นักเรียน ท.๕ คนเก่งระดับประเทศ

เด็กหญิงสุพรรษา  บัวเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย ได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 168 คน โดยความร่วมมือของครูกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน

 
 
นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงรัตนากร  มีปิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 167 คน วิชาภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน

 
นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กชายณัฐพล  รอดมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 153 คน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน


 


นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพประมวล   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สอบได้ลำดับที่ 3  ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียน 205 คน วิชาสังคมศึกษา ฯ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน


 

นักเรียน ท.๕  เข้าแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
 
เด็กหญิงกรกมล   ศรีเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบได้อันดับที่15 ระดับประเทศจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน168 คนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตร  โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน 
 
     ประมวลภาพกิจกรรม
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      

 

  • ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
                   ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
               - 
ใบเสนอราคา


.


 


 
    

     


 
 
  
 
 
 
 
  

 
www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :