Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

นางสาวรัตน บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรศัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
    
 

 ประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕

วันที่ 29  มิถุนายน 2559  โดย งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล ๕


ดาวน์โหลดเอกสาร

 


โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559   โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ตลอดจนทำพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559


 

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญสถานศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๒ ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ สนามบาสโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๖๕๕๙


 
  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวรัตนา  บัวเพชร   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะครู  จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3   เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559   ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417  ตำบลขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเอกพจน์  ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี ไปเป็นประธานในพิธีรอบกองไฟ  นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องของลูกเสือ ในกิจกรรมจูเนียร์สเกาท์ “Junior Scout” ของนักเรียน  ชั้นอนุบาล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  และ กิจกรรม “Day Camp” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-5  มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ณ เกาะลำพู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

 

         คณะครู ท.๕ รับรางวัล“ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๒๕๘
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เข้ารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น"ได้แก่ 1.นายสุรพล พันธุ์ทอง 2.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี” ได้แก่ 1.นางเพ็ญรัตน์ แซ่หลิม 2.นางสารภี ยิ่งดำนุ่น 3.นางประไพศรี ถั่วตุ้น 4.นางสุภาพร เทพวิชิต 5.นายสุวรรณ จันทรศรี 6.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ 7.นางสาวเมษา ศรนรินทร์  และรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสุดี" ได้แก่ นางเยาวภา สารเทพ เนื่องในโอกาสงวันครู วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


 

ท.๕ จัดกิจกรรม "โครงการสานขวัญ แบ่งปันน้ำใจ"
    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้อุปการคุณได้อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 196 ทุน รวมเป็นเงิน 392,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนทำความดี สร้างขวัญกำลังใจในการเรียน


  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อทุกท่าน

 
 นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงบุณยนุช ลั่วสกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน 
 นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณมณี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 155 คน โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ   นางสาวรัตนา  บัวเพชร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ 1561/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และ นางสุธิดา ปานเพชร
เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา


 ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" รอบชิงชนะเลิศภาคใต้ เป็นปีที่ 5 ติอต่อกัน อีกทั้งยังคว้าตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และนักกีฬายอดเยี่ยมอีกด้วย


 

  นักเรียน ท.5 คว้ารางวัล รองชนะเลิศ
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดยุวชนโลก
นางวนิดา   รุ่งแดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์   สุดภักดี  อายุ 15 ปี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้การควบคุมและฝึกซ้อม  โดย อาจารย์สุริยะ  จริตงาม  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย  ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  กีฬายุวชนโลก  ครั้งที่ 49   International Children ‘s  Games #49   ณ  เมืองอัลค์มาร์  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  เมื่อวันที่ 21 – 30 มิถุนายน  2558   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   และได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเทศบาล  ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และประเทศไทย ด้วยความภูมิใจยิ่ง

 


 

     ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      .


 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :