http://www.thaiking.org -*- .o ในหลวงกับปวงชน o. -*-
เกี่ยวกับเรา

จุดประสงค์ที่เราได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา  เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการศึกษา  พระองค์ทรงดำริให้ก่อตั้งกองทุนเพื่อนนักศึกษาได้ศึกษาต่อในหลายๆ  แขนงวิชา  ด้านการแพทย์    ทรงดำริให้มีโครงการทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์หลวงไปรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วย  ตามสถานที่ต่างๆ  ด้านเทคโนโลยี  ทรงค้นคว้าวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาการทางคอมพิวเตอร์  และทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลผลต่างๆ  ด้วยพระองค์เอง ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ  หลายประเทศในทวีปเอเชีย  ทวีปยุโรป  และทวีปอเมริกาเหนือ  เพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรี  ระหว่างประเทศไทยกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมหาศาล
                ดังนั้นทางเราจึงได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาส  ฉลองราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี  ซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดในโลก  และตระหนักถึงคุณค่าของโครงการของพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย  และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  เป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  และพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลต่อไป

~*~เข้าสู่หน้าหลัก~*~ ~*~ข่าวสาร~*~ ~*~เกี่ยวกับเรา~*~ ~*~ต่ดต่อทีมงาน~*~ ~*~แผนผังเว็บไซต์~*~